• de arkivfaglige konsekvensene av et stadig mer digitaliserte samfunn
  • det store avleveringsetterslepet i kommunal sektor
  • den lave andelen privatarkiver i arkivdepotenes samlede nasjonale hukommelse

En fruktbar prosjektdugnad

SAMDOK har vært en skikkelig dugnad! Et tresifret antall personer fra alle sektorer har deltatt i arbeidsgrupper, delprosjektgrupper og styringsgruppe innenfor de tre delprosjektene som ble opprettet (se Organisering). En stor takk til dere alle!

I prosjektperioden har det vært jobbet med et stort antall saker med stor faglig bredde, som svar på utfordringene. Prioritering av oppgaver har vært gjort i fellesskap (se Prioriterte oppgaver).

Mange rapporter er i årenes løp blitt overlevert til Arkivverket for vurdering og videre oppfølging (se Leveranser). Flere av disse har hatt direkte innflytelse på Arkivverkets strategier og satsinger; noen stikkord her er Privatarkivstrategi, Kommunereform og MAVOD (som fikk egne midler i statsbudsjettet for 2018!) – for bare å nevne noen få.

Videreføring av sektorsamarbeidet!

Det er bred enighet om at det tverrsektorielle samarbeidet må videreføres etter SAMDOK. I løpet av prosjektets levetid har vi i fellesskap etablert et kontaktnett og en arena for dialog som vil være en svært verdifull plattform for videreutvikling av arkivsektoren.

Arkivverket er derfor i gang med etablere en mer permanent modell for sektorsamarbeid – på både strategisk og operativt nivå – knyttet opp mot Arkivverkets strategiske mål. Kontakt i Arkivverket er avdelingsdirektør Espen Sjøvoll. Mer informasjon om dette kommer på nyåret.

Siste innspurt

Vi vil bruke litt tid over nyttår til å samle trådene og avslutte SAMDOK-arbeidet på en ryddig måte.

Et par av årets rapporter er allerede publisert, men de fleste arbeidsgruppene leverer sine sluttrapporter pr. 31/12.
Rapportene skal fremlegges for styringsgruppen før de overleveres endelig til Arkivverkets ledergruppe for eventuell implementering.

Det skal også gjennomføres en ekstern evaluering av SAMDOK-arbeidet som vi håper å få verdifulle innspill fra.

Godt nytt arkivår!

Med dette vil vi som har ledet SAMDOK-arbeidet, få takke for det gode samarbeidet i året – og årene – som har gått.

Vi gleder oss til fortsatt samarbeid, nå i nye former, i et stadig mer spennende, mangfoldig og utfordrende arkivlandskap.

Med ønsker om en god jul og et godt nytt år!

@ Ellen Røsjø – delprosjektleder Privatarkiv
@ Anna Malmø-Lund – delprosjektleder Kommunale arkiver
@ Synne Stavheim – delprosjektleder Arkiv i eForvaltning
@ Kari Frodesen – prosjektleder SAMDOK