//
du leser...
Arkivmeldinga, arkivpolitikk, bedriftsarkiver, elektronisk arkiv, organisering, Privatarkiv, SAMDOK

Strategi for privatarkivfeltet i Norge

Detprosjektgruppe privatarkiv i Samdok hadde i utredningen ”En helhetlig samfunnshukommelse” jobbet fram hvilke tiltak den ønsket skulle danne grunnlag for en ny strategi på privatarkivfeltet. Utredningen ble overlevert Riksarkivaren ved årsskiftet og er siden behandlet i ledergruppa.

Strategi for privatarkivfeltet i Norge ble den 14. oktober vedtatt i Riksarkivarens ledergruppe:

1) Tiltakspunktene i Strategi for privatarkivfeltet i Norge angir en retning til økt relativ satsning på privatarkivområdet i tråd med intensjonen om helhetlig samfunnsdokumentasjon.

2) Det er intensjonen å oppfylle flest mulig av tiltakspunktene i Strategi for privatarkivfeltet i Norge.

3) Tiltakspunktene i Strategi for privatarkivfeltet i Norge skal revideres årlig.

Strategien er delt i 2 deler:

1) Overordnet strategi som gjelder for 2015 – 2020 (som gjengis under).

2) Foreløpig internt tiltaksdokument for perioden 2015 – 2017. Her vil enkelte punkter konkretiseres nærmere når Arkivverkets nye organisasjon er falt på plass som resultat av den pågående strategiprosessen Arkivverket 2020.

Strategi for privatarkivfeltet i Norge

Arkivloven slår i formålsparagrafen fast at formålet med loven er å «tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida». For å tjene dette formålet etablerer loven et system der offentlige organ blir pålagt arkivplikt og riksarkivaren blir gitt bestemte fullmakter som skal sikre at disse arkivene blir bevart. Formålsparagrafen omtaler arkiv generelt, uavhengig av om de er skapt av offentlige eller private aktører. Den skiller ikke mellom verdien av offentlige arkiv og privatarkiv. Men lovens bestemmelser retter seg likevel i all hovedsak mot å sikre og tilgjengeliggjøre offentlige arkiv. På privatarkivfeltet er det ikke tilsvarende bestemmelser som kan virke til å følge opp lovens formål.

Alle politiske styringsdokumenter siden 1987 som omtaler arkiv og sist St. meld. 7 (2012 – 2013) Arkiv understreker at målet for arkivpolitikken er en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Arkiv fra statlig, kommunal og privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder. Statlige, kommunale og private arkiv er integrerte deler av samfunnets hukommelse. Disse arkivene utfyller og belyser hverandre – både som grunnlag for forskning, historieforståelse og enkeltmenneskers rettigheter. Private og offentlige arkiv må ofte brukes i sammenheng når vi skal finne relevant dokumentasjon. I et slikt perspektiv er arkiv som er skapt av og dokumenterer privat samfunnssektor klart underrepresentert i det samlede arkivmaterialet som er bevart og tilgjengelig. Dette har vært et hovedtema ved alle høve der arkivpolitikken har vært behandlet i Stortinget.

Utredningen ”En helhetlig samfunnshukommelse”, levert Riksarkivaren fra strategigruppe privatarkiv i Samdok, konkretiserer hvordan vi kan komme nærmere målet om mer helhetlig og balansert dokumentasjon av kultur og samfunn. I strategigruppa har Riksarkivaren, Kulturrådet, Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP), Norsk arkivråd (NA), Kommunenes sentralforbund (KS), IKA Møre og Romsdal og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) vært representert. Gruppa peker på fire hovedutfordringer i arbeidet for å bevare privatarkiv i Norge:

 • etterslepet på bevaring av papirarkiv (særlig bedriftsarkiv),
 • mangel på magasinplass for privatarkivmateriale
 • manglende bevaring av elektronisk skapte privatarkiv
 • bredt samarbeid om å få utarbeidet regionale og nasjonale bevaringsplaner.

 

Riksarkivarens nye strategi for privatarkivfeltet 2015-2020

Målet for strategien er å få en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon på sikt der arkivmateriale vurderes for bevaring ut fra samfunnsfunksjoner (som arkivmaterialet gjenspeiler og dokumenterer) og ikke etter forvaltningstilhørighet. Siden arkivmateriale etter privat virksomhet er klart underrepresentert må det rettes mer innsats mot dette feltet. Det er to hovedgrep som må tas:

 • Tydelig arbeidsdeling i sektoren og mellom forvaltningsnivåene, bedre samordning og effektiv systematisering
 • Tilførsel av flere ressurser til privatarkivfeltet samlet sett fra stat, fylker, kommuner og større innsats av midler fra privat næringsliv og organisasjoner.

 

For å oppnå dette vil Riksarkivaren arbeide for:

 1. Revisjon av arkivlov og forskrift slik at arkivlovens bestemmelser om privatarkiv styrkes som virkemiddel. Det bør være et siktemål i lovarbeidet at det tilrettelegges for en god ansvarsdeling og samordning mellom forvaltningsnivåene (stat, fylke, kommune), jf eksempelvis hvordan dette er gjort på kulturminnefeltet.
 2. Hensiktsmessig ansvars- og oppgavefordeling på privatarkivfeltet. Fylkeskoordinerende ledd gis mer avklarte oppgaver for planarbeid på privatarkivfeltet i tråd med fylkeskommunenes generelle rolle som planmyndighet.
 3. Riksarkivaren tar et initiativ overfor NHO og bransjeorganisasjoner for å etablere en sentral avtale som kan stimulere til samarbeidsprosjekter, tilskudd av privat kapital og avtaler mellom private arkivskapere og ulike arkivinstitusjoner.
 4. Koordinerings- og utviklingsoppgavene for privatarkivfeltet styrkes i Arkivverket. Organisasjonen tilpasses med sikte på at Riksarkivaren bedre kan foreta overordnede bevaringsvurderinger der både statlige, kommunale, fylkekommunale og private samfunnsaktører vurderes i sammenheng (Jf. AV 2020).
 5. Stimulere regionale samlokaliseringstiltak på tvers av forvaltningstilknytning med mål å stimulere til samhandling og bedre ressursutnyttelse: bidra til sterkere regionale arkivinstitusjoner, som arbeider med statlige, kommunale og private arkiv – og som formidler disse i sammenheng. (jf. AV 2020)
 6. Samdok-prosjektet utvikler en mer detaljert strategi for bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt privatarkivmateriale i løpet av 2015-2016.
 7. Riksarkivaren vil arbeide for økte midler på statsbudsjettet til utviklingsarbeid på arkivfeltet som kan bidra til en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon.
 8. Felles metodikk for privatarkivfeltet. Riksarkivaren stimulerer til at bevaringsplaner utarbeides fylkesvis og for enkelte sektorer basert på bestandsanalyse og samfunnsanalyse.

 

Diskusjon

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: