//
du leser...
arkivpolitikk, Privatarkiv

«…strategier for å styrke privatarkivene»?

«Det er mye som er godt, og mye som er nytt i denne boken, men det som er godt, er ikke nytt, og det som er nytt, er ikke godt.»

Omtrent slik skal en kjent forfatter og ironiker ha uttrykt seg i en bokanmeldelse. Sitatet kom opp i minnet da jeg første gang leste arkivmeldingens omtale av privatarkivene (melding til Stortinget 2013). Omtalen treffer ikke dårlig.
Det er ingen mangel på gode formuleringer om verdien av private arkiv i kulturpolitiske dokumenter de siste ca. 25 årene. Allerede «Arkivlovutvalget» i 1987 (NOU 1987:35, Samtidens arkiver – fremtidens kildegrunnlag) ville «redefinere» Arkivverkets rolle fra å være fagorgan og arkivdepot for statlige arkiv til å ta et helhetlig ansvar for «samfunnets arkiver»; og utvalget foreslo derfor omprioritering i etaten, med sterk satsing på arkiv fra privat samfunnssektor. Men utover selve loven og planarbeid i regi av Riksarkivet, ble det ikke vurdert virkemidler for å styrke arbeidet med privatarkivene på landsplan. Etter 1987 er det stort sett der den statlige arkivpolitikken har ligget: Kloke formuleringene fra Arkivlovutvalget om privatarkivene, og forslagene om sentralt planarbeid, har blitt gjentatt. Det som manglet i 1987, har stort sett manglet siden; også i fjorårets melding til Stortinget om arkiv. Opposisjonspartiene i stortingskomiteen (nå posisjon) pekte da også på dette sorte hullet i arkivmeldingen i en uvanlig skarp – og skarpt sett – kommentar:

«Disse medlemmer mener meldingen er svak når det gjelder strategier for å styrke privatarkivene. Disse medlemmer vil peke på de meget store utfordringene som ligger i bevaringen av de private arkivene. Mangel på politikk og bevilgninger på dette området har vært et tema gjennom en årrekke, og disse medlemmer mener det er overraskende at regjeringen ikke benytter den anledningen arkivmeldingen gir for å stake ut en ny og mer offensiv kurs. Disse medlemmer mener tilskuddene til arbeidet med de private arkivene bør styrkes i årene som kommer.» (komitemedlemmene fra Høyre, Frp og Krf)

Nå har vi lært at «intet er mer som skrift i sand enn løfter om …» politikk; og signalene fra regjeringspartiene om oppfølging av denne løfterike merknaden, kan nok ikke sies å være tydelige. Mens vi venter, kan vi gjøre det som i liten grad ble gjort i arkivmeldingen og som komitefraksjonen etterlyste: vurdere resultater og mangler, se på behovet for å styrke eller legge om virkemidlene, og foreslå nye tiltak som kan peke framover.
Forslagene nedenfor ble lagt fram i innlegg av undertegnede på LLPs jubileumsseminar i april 2012, mens vi ventet på arkivmeldingen. Hvis vi leser dette som en forventning eller spådom, ble det nesten helbom; men nå ser vi framover.

Noen forslag til virkemidler og tiltak:
A. Juridiske tiltak
• revisjon av Lov om arkiv
o vurdere forskrift til arkivloven for privatarkiv
o revidere/styrke bestemmelser om sikring av særskilt verneverdig privatarkiv
o klarere plassering av ansvar for å sikre privatarkiv, samordning og ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåene (jfr. kulturminnevernet og biblioteksektoren)
o vurdere pålegg i lov om at private rettssubjekter som utfører oppgaver på vegne av det offentlige (offentlig ansvar) skal følge bestemmelser og standarder om offentlig arkiv
• gjennomgå og samordne bestemmelser med relevans for privatarkiv i ulike lover; særlig om taushetsplikt, innsyn og rett til arkivdokumentasjon

B. Organisasjonsmessige tiltak
• utprøving av modeller for sterkere regionale arkivinstitusjoner, som arbeider med bredden i samfunnets arkiver: statlige, kommunale og private arkiv
• nedsette digitaliseringsråd, som foreslått i Digitaliseringsmeldingen, med særlig ansvar (på privatarkivfeltet) for å trekke ikke-statlig arkivsektor og museene inn i digitaliseringsløftet
• stimulere og støtte fellesløsninger og kompetansemiljøer for digitalisering, langtidsbevaring og formidling
• utarbeide egen plan for å trekke privatarkivene med i digitaliseringsløftet
• videreføring av arbeidet med regionale samhandlingsplaner for privatarkiv, med sikte på god arbeidsdeling mellom arkiv- og museumssektoren, og mellom stat, fylke og kommuner
• stimulere til samarbeidsprosjekter og avtaler mellom private arkivskapere og ulike arkivinstitusjoner; herunder vurdere behovet for nye spesialinstitusjoner for bedriftsarkiv

C. Økonomiske virkemidler
• driftsmidler over statsbudsjettet til flere private arkivinstitusjoner som arbeider med privatarkiv (i tillegg til de to som står der i dag)
• nedfelle mål for arbeidet med privatarkiver i tilskuddsbrev til museer og bibliotek som bevarer arkiv og som får driftstilskudd over statsbudsjettet
• styrke Arkivverkets ressurser til bevaring av privatarkiv, og høyere prioritering internt i Arkivverket av arbeidsfeltet
• midler til eget innsatsprogram for digitalisering av privatarkiv (midler som ABM-institusjoner som bevarer privatarkiv kan søke på)
• midler til utviklingsprogram for bevaring og tilgjengeliggjøring av elektronisk skapte privatarkiv
• styrking og prioritering av ressurser i Kulturrådet med sikte på finansiering av utviklingsprogram i arkivsektoren
• opptrapping av støtteordningen for bevaring og formidling av privatarkiv, fra dagens to millioner til 10 millioner de neste fem år. Bruk av ordningen bør knyttes til en konkret plan med kvantitative og kvalitative mål

Rett skal være rett: et par-tre av disse punktene klaffet også noenlunde med forslag i arkivmeldingen og er muligens i ferd med å bli utredet (hvilke?)
Forslaget om vesentlig styrking av støtteordningen for privatarkiver bør være et hovedpunkt. Dette er basert på erfaringer med ordningen så langt. Støtteordningen har tross små midler gitt svært gode resultater, og bruken av ordningen – søknader og antallet vellykkede prosjekter – viser entydig at sektoren står klar til å styrke innsatsen.

Støtteordningen, tildelinger 2011 – 2014

Diskusjon

En kommentar om “«…strategier for å styrke privatarkivene»?

  1. Søknadsfristen er 15.10. – se http://kulturradet.no/stotteordninger/privatarkiv

    Skrevet av Ellen Røsjø | 30/09/2014, 10:56

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: