//
Arkiv

Arkiv for

SAMDOK-konferansen 2013 – Arkiv i e-forvaltning

I Stortingsmelding 7 (2012–2013), Arkiv, blir det understreka at eit viktig mål for arkivarbeidet skal vera å sikra ein samla samfunnsdokumentasjon. Målet gjeld uavhengig av om arkiva er skapte av statlege, fylkeskommunale eller kommunale organ, av private bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar. Den største utfordringa på arkivområdet – handteringa av digitalt skapte arkiv – er felles … Les videre